تماس با ما

تابلوی شرکت
 تلفن تماس  :  5-04532722113
 شماره دورنگار : 04532786657
 کد پستی : 33547-56919
 آدرس : استان اردبیل-شهرستان پارس آباد-خیابان امام خمینی-میدان سپاه-ساختمان مدیریت منابع آب مغان-شرکت بهره برداری مغان
ایمیل شرکت : water_moghan@moghanab.ir