قانون تثبیت آب بهای زراعی

‌قانون تثبیت آب‌بهای زراعی

‌ماده واحده ـ

از تاریخ تصویب این قانون آب‌بهاء دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک به شرح زیر‌است:
1 ـ متوسط آب‌بهاء از آبهای تنظیم شده و شبکه‌های مدرن 3% محصول کاشت شده.
2 ـ متوسط آب‌بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای تلفیقی 2% محصول کاشت شده.
3 ـ متوسط آب‌بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای سنتی 1% محصول کاشت شده.

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1369.6.29 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۸:۲۰