سرفصل فعالیتهای شرکت بهره برداری

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان براساس قراردادی که با شرکت آب منطقه ای اردبیل منعقد نموده عهده دار کلیه امور مربوط به بهره برداری و نگهداری شبکه می باشد که در این راستا وظایف عمده آن به شرح زیر می باشد .

1 ـ مدیریت و بهره برداری از سد انحرافی میل و مغان و حوضچه رسوبگیر ، کانالهای آبیاری و زهکشی ( انتقال درجه یک و دو ) تا ابتدا کانالهای درجه سه ، ایستگاههای پمپاژ شماره یک ، سه ، شش ، هفت و سایر تاسیسات آبی شبکه به منظور برداشت ، تخصیص ، انتقال و توزیع آب زراعی به اراضی آبخور شبکه و سایر مصرف کنندگان براساس قرارداد منعقد شده با مشترکین شبکه .

2 ـ نگهداری از شبکه شامل اتخاذ تمهیدات و اجرای عملیاتی که در تسهیل بهره برداری از شبکه و جلوگیری از تخریبات زودرس جزیی و کلی .

3 ـ انجام تعمیرات مورد نیاز شبکه ، عمدتا شامل لایروبی ، شن ریزی و رگلاژ جاده های سرویس ، عملیات بنایی مورد نیاز ، ساخت و نصب دریچه و سایر عملیات تعمیراتی مورد نیاز شبکه در حد تواناییهای شرکت .

4 ـ ارائه خدمات عمومی مورد نیاز محوطه و ساختمانهای کمپهای مسکونی پارس آباد ، دریاچه و بیله سوار و ساختمان اداره مرکزی در پارس آباد ، ایستگاههای پمپاژ چهارگانه ، سد و حوضچه و تاسیسات وابسته آنها .

5 ـ حفاظت و حراست از ماشین آلات ، ساختمانهای اداری و کمپهای خانه های سازمانی و تاسیسات و ساختمانهای سد و حوضچه .

6 ـ عقد قرارداد آبیاری جهت فروش آب با آب بران تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی مغان .