خلاصه ای از تاریخچه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان

تابلوی شرکت

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان در راستای سیاستهای نوین اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختار نظام اقتصادی کشور و واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی دولت به بخش خصوصی و براساس توافق نامه شماره 51944/200 مورخ 1370/5/22وزارتخانه های نیرو ، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به منظور بهینه سازی توزیع آب کشاورزی و بهره برداری بهتر از کانالهای آبیاری و زهکشی با بکارگیری اصل بهره وری و نیز اجرای سایر امور و وظایف قید شده در اساسنامه ، طی شماره 206 مورخ 1370/12/26نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان گرمی به ثبت رسیده است که سهامداران آن به شرح جدول شماره می باشد .

معرفی سهامداران اولیه شرکت بهره برداری مغان

اسامی سهامداران

درصد سهام

ملاحظات

شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران

24 درصد

دولتی

شرکت فنی، مهندسی و خدماتی سو داش توپراق

26 درصد

خصوصی

شرکت مهندسی آب و خاک کشور

25 درصد

دولتی

شرکت تعاونی کشاورزی کشت و صنعت اسلامی مغان

25 درصد

خصوصی

سهامداران فعلی شرکت بهره برداری مغان پس از خصوصی شدن کامل

اسامی سهامداران

درصد سهام

ملاحظات

شرکت فنی، مهندسی و خدماتی سو داش توپراق

26 درصد

خصوصی

شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

25 درصد

خصوصی

شرکت تعاونی کشاورزی کشت و صنعت اسلامی مغان

25 درصد

خصوصی

شرکت فنی ، مهندسی آب آوران مغان

22.8 درصد

خصوصی

(سهام ترجیهی) کارکنان شرکت بهره برداری مغان

1.2 درصد

خصوصی