خلاصه ای از تاریخچه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان

تابلوی شرکت

شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان در راستای سیاستهای نوین اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد اصلاحات و تغییرات اساسی در ساختار نظام اقتصادی کشور و واگذاری بخشی از فعالیتهای خدماتی دولت به بخش خصوصی و براساس توافق نامه شماره 200/51944 مورخ 22/5/1370 وزارتخانه های نیرو ، کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به منظور بهینه سازی توزیع آب کشاورزی و بهره برداری بهتر از کانالهای آبیاری و زهکشی با بکارگیری اصل بهره وری و نیز اجرای سایر امور و وظایف قید شده در اساسنامه ، طی شماره 206 مورخ 26/12/1370 نزد اداره ثبت شرکتهای شهرستان گرمی به ثبت رسیده است که سهامداران آن به شرح جدول شماره (1-1) می باشد :

شرکت بهره برداری مغان فعالیت عملی خود مبنی بر بهره برداری از سد میل و مغان و شبکه های آبیاری و زهکشی را از نیمه دوم سال 72 و در چارچوب قراردادهای منعقده با سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی و اردبیل شروع نموده و عهده دار وظایف و امور محوله بر عهده سازمان در محدوده شبکه آبیاری مغان گردیده ، که به تناسب انتقال مسئولیت ، پرسنل

شاغل در امور آب مغان نیز به تعداد 479 نفر در اختیار شرکت قرار گرفته که این تعداد نیروی انسانی  در راستای سیاستهای انقباضی و نظارت در انجام وظایف در حال حاضر به تعداد 226 نفر کاهش پیدا نموده که در حدود53 درصد کاهش را نشان می دهد

جدول ( 1- 1 ) :  مشخصات سهامداران شرکت بهره برداری مغان

معرفی سهامداران اولیه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان

اسامی سهامداران

درصد سهام

ملاحظات

شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران

24 درصد

شرکت خدماتی مهندسی آب و خاک کشور

25 درصد

شرکت سو داش توپراق

26 درصد

شرکت کشت و صنعت اسلامی مغان

25 درصد

تغییرات سهامداران اولیه شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی مغان

مدیریت منابع آب مغان

24%

 

شرکت مهندسی آب و خاک کشور

25%

سوداش توپراق

26%

کشت و صنعت اسلامی مغان

25%

مدیریت منابع آب مغان

24%

سهامداران فعلی شرکت پس از خصوصی شدن کامل در سال 1390

سوداش توپراق سوداش توپراق

26%

کشت و صنعت دامپروری پارس

25%

کشت و صنعت اسلامی مغان

25%

 شرکت فنی و مهندسی آب آوران مغان

22.8%

سهامی ترجیهی (کارکنان)

1.2%