معاون بهره برداری و امور مشترکین

نام و نام خانوادگی : سیامک احمدی

شماره تماس : 04532722299