مدیر منطقه آبیاری پارس آباد

2

نام و نام خانوادگی :علی درگاهی

شماره تماس : 04532722114