رئیس اداره آبیاری تازه کند

نام و نام خانوادگی :مسلم شکری

شماره تماس : 04532773812