مدیر منطقه آبیاری بیله سوار

نام و نام خانودگی :رسول باوریان

شماره تماس :04532822100