رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان

حیدر قاسمی
نام و نام خانوادگی : حیدر قاسمی