رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان

حیدر قاسمی
نام و نام خانوادگی : حیدر قاسمی

مدیر عامل شرکت بهره برداری مغان

تلفن تماس : 04532722511

فاکس : 04532786657