نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان

نام و نام خانوداگی :عدل علوی