عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بهره برداری مغان

نام و نام خانوداگی :عدیل علوی