عضو اصلی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی : باقر خاکپور خسروشاهی

شماره تماس : 04532722114