عضو اصلی هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی :داود شایسته

شماره تماس : 04532722114