مدیر عامل

عکس مدیر عامل

نام و نام خانوادگی : ایوب بدیهی

شماره تماس :04532721125

شماره فاکس : 04532786657