خـط‌مشــی کیفیت

خـط‌مشــی کیفیت

شرکت ما از پیش‌گامان بهره‌برداری و نگه‌داری از شبکه‌های آبیاری و زه‌کشی در کشور است. این شرکت با آگاهی از تأثیرات عمیق صنعت آب در ابعاد گوناگون زندگی مردم منطقه ، و با اعتقاد بر به‌روز نمودن سیستم‌های مدیریتی موجود و تأکید بیش‌تر بر مشتری‌مداری ، گام در پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت برمبنای استاندارد ISO 9001:2008  نهاده است. در این راستا، موارد زیر را به‌عنوان خط‌مشی کیفی شرکت انتخاب کرده و از هم‌کاران عزیز انتظار دارم مفاد آن را سرلوحه‌ی تمام فعالیت‌های سازمانی خویش قرار دهند :

1) روی‌کرد مبتنی بر بهبود مداوم در تمامی فرایندها و فعالیت‌های شرکت .

2) مشتری‌مداری و تلاش برنامه‌ریزی شده  برای افزایش رضایت هم کاران ،  مشترکین و سایر ذی‌نفعان .

3) آموزش و بهسازی منابع انسانی با روی‌کرد تعالی ارزش های اخلاقی و  سازمانی .

4) تلاش هدف‌مندانه برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری فردی و سازمانی .

5) گسترش فرهنگ مشارکت در مقیاس سازمانی و فرا‌سازمانی .